Sunday, July 23, 2017

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Φόβος. Αναμνήσεις. Ανθρώπινος (επιστημονικός) δογματισμός και ηλιθιότητα.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-07-23]: Για πρώτη φορά επιστήμονες βρήκαν μια περιοχή του εγκεφάλου η οποία ενεργοποιείται για να δημιουργήσει αναμνήσεις σχετιζόμενες με το αίσθημα του φόβου, μέσω της παραγωγής μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης. [1] Φοβάμαι. Όχι όχι, δεν είναι η πρωτεΐνη. Είναι η βλακεία. Η βλακεία και ο δογματισμός μαζί. Δεν είμαι μόνο ύλη. Δεν φοβάμαι να μην είμαι μόνο ύλη. Φάε φακές. Έχουν και αυτές πρωτεΐνη. Μου αρέσουν ο φακές. Δεν τις φοβάμαι! Εσύ;

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Fear. Memories. Human (scientific) dogmatism and stupidity.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-07-23]: For the first time, scientists have identified a sub-region in the brain that works to form a particular kind of fear-associated memory via the production of a specific protein. [1] I am afraid. No no, it is not the protein. It is the stupidity. The stupidity and the dogmatism combined. I am not only matter. I am not afraid to be something more than matter. Eat lentils. They also have proteins. I like lentils. I am not afraid of them! You?

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Wednesday, July 19, 2017

Philosophy Wire: Lying. With the soul. It is always with the soul… [Why fMRI is just too much]


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-07-19]: A study found that scanning people's brains with fMRI, or functional magnetic resonance imaging, was significantly more effective at spotting lies than a traditional polygraph test. [1] We are trying to look for traces of truth into electrons. And yet every time we lie we do it with our soul. Believe in the lie and the best fMRI analysis will detect nothing. No one sees inside the soul. Only God. Only You.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Ψευδόμενος. Με την ψυχή. Υπάρχει άλλος τρόπος; [Γιατί η ανάλυση fMRI είναι άχρηστη]


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-07-19]: Μια έρευνα βρήκε πως η ανάλυση fMRI του εγκεφάλου μπορεί να δείξει πότε ένας άνθρωπος ψεύδεται καλύτερα από έναν παραδοσιακό ανιχνευτή ψεύδους. [1] Ψάχνουμε να βρούμε ίχνη τη αλήθειας στα ηλεκτρόνια. Και όμως κάθε ψέμα που λέμε το λέμε με την ίδια μας την ψυχή. Πίστεψε στο ψέμα και η καλύτερη ανάλυση fMRI θα αποδειχθεί άχρηστη. Κανείς δεν βλέπει μέσα στην ψυχή. Μόνο ο Θεός. Μόνο Εσύ.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Saturday, July 15, 2017

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Αφή. Χωρίς χέρια…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-07-15]: Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα γονίδιο που μπορεί να ευθύνεται για την αίσθηση της αφής και τη γενικότερη αίσθηση του σώματος μας. Μεταλλάξεις σε αυτό το γονίδιο έκαναν τους ασθενείς να έχουν προβλήματα κίνησης και ισορροπίας, όπως και να χάσουν κάποιες μορφές αφής. [1]

Όμως τι λέει η Harmonia Philosophica για το θέμα των αισθήσεων και ειδικότερα για το θέμα της αφής;

Όλες οι αισθήσεις μας είναι βασικό το ίδιο: Μέσω ενός μέσου το σώμα μας ακουμπάει κάτι. Μέσα από τα μάτια μας, τη μύτη, τα χέρια μας. Κάθε φορά που αισθανόμαστε κάτι, «αγγίζουμε» κάτι. [2] Όμως μπορούμε να ξεγελαστούμε να «αγγίξουμε» κάτι που δεν υπάρχει. [3, 4] Ή μπορούμε να ξεγελάσουμε τα μάτια μας με οφθαλμαπάτες. [5, 6] Οι αισθήσεις είναι η παθητική αποδοχή σημάτων [7] μαζί με την μετέπειτα ενεργή ερμηνεία τους από τον εγκέφαλο μας. Μπορούμε κυριολεκτικά να δούμε αυτό που σκεφτόμαστε. [8] Και τα περισσότερα πράγματα που έχουμε ως δεδομένα – όπως η κίνηση – είναι απλά υποπροϊόντα ελαττωμάτων του εγκεφάλου μας. [9] Έχουμε πολλές αισθήσεις [10] και όλες τους είναι το ίδιο αναφορικά με την εγκυρότητα τους και τη σχέση τους με την αλήθεια: δεν είναι έγκυρες και δεν έχουν καμμία σχέση με την αλήθεια.

Ναι έχουμε πλήρως λειτουργικά χέρια.
Και όμως δεν μπορούμε να αγγίξουμε τίποτα…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Touching. With no hands…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-07-15]: Scientists discovered a gene which could be related to the sense of touch and the general sense we have of our body. Mutations in the gene caused the two to have movement and balance problems and the loss of some forms of touch. [1]

But what does Harmonia Philosophica has to say about senses and especially about the sense of touch?

All of our senses are basically the same: Through a medium our body touches something. Through the eyes, the ears, the nose, the fingers. Every time we sense something, we “touch” something. [2] But we can be fooled into “touching” something that is not there. [34] Or we can fool our eyes with illusions. [56] Senses are the passive reception of signals [7] along with their active interpretation by our brain. We can literally see what we think. [8] And most of the things we take for granted – like motion – are just byproducts of the small defetcs in our brain. [9] We have many senses [10] and all of them are basically the same in terms of truthiness and validity – i.e. they mean nothing with regards to truthiness and validity…

Yes we have fully functioning hands.
And yet, without mind, we are not be able to touch anything…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Tuesday, July 11, 2017

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Ο κανόνας Born. Θα αντέξει; Και αν όχι, πρέπει να νοιαστούμε; Όχι! Εκτός αν είσαι (μοντέρνος) επιστήμονας…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-07-11]: Οι επιστήμονες συζητάνε το αν ο κανόνας Born στην κβαντομηχανική ισχύει ή όχι. Γιατί αν δεν ισχύει, τότε ένα βασικό αξίωμα της κβαντομηχανικής θα έχει εκπέσει από το θρόνο του. [1] Η μοντέρνα επιστήμη ανακαλύπτει ξανά μια απλή αλήθεια: τα αξιώματα μπορούν να αλλάξουν. Δημιουργούμε κανόνες και μετά εκπλησσόμαστε που μπορεί α μην ισχύουν. Ρώτα ένα παιδί. Ξέρει ήδη ότι ο κανόνας του Born δεν υπάρχει…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Born rule. Will it hold? And if not, should we care? No! Unless you are a (modern) scientist!


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-07-11]: Scientists discuss of the Born rule in quantum mechanics holds or not. Because if it does not, then a fundamental axiom of quantum mechanics will have fallen. [1] Modern science rediscovers the simple truth that axioms can change. We create rules and then we feel surprised to discover that they might not hold. Ask a child. It already knows the Born rule does not exist...

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Friday, July 7, 2017

Philosophy Wire: Body. Placebo. Materialism. Stupidity.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-07-07]: Scientists have identified for the first time the region in the brain responsible for the "placebo effect" in pain relief. [1] Even the greatest proof for the superiority of the spirit over the body, can be transformed to a proof for materialism. As long as you believe in it… Stupidity has no limits. Sorry I didn’t mean to write that. My body dictated it.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...