Tuesday, February 21, 2017

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Τι μπορεί να αποδειχθεί; Όχι αυτά που έχουν σημασία πάντως…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-02-21]: Θα πρέπει να είναι κανείς καλός και ηθικός άνθρωπος. Δύσκολο να αποδείξεις το γιατί. Για αυτό και είναι τόσο σημαντικό. Τα σημαντικότερα πράγματα στον κόσμο είναι αναπόδεικτα εκ φύσεως. Η αλήθεια δεν έχει ανάγκη την απόδειξη. Εμείς έχουμε ανάγκη την αλήθεια. Η οποία δεν χωράει στα μικρά κουτάκια που έχουμε φτιάξει με τη λογική μέσα στο μικρό κεφαλάκι μας. Ψάξε για το αστήρικτο. Το αναπόδεικτο. Το αίολο. Το τρελό. Εκεί θα βρεις το βέβαιο. Το σίγουρο. Το λογικό...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: What can be proved? Not the things which matter anyway…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-02-21]: One should be a good and ethical person. Difficult to prove why. And that is why being good is so important. The most important things in life cannot be proved by nature. The truth does not need proof. But we need the truth more than ever. A truth which cannot fit in the small little boxes we have built with logic in our small little heads. Search for untenable. The unproven. The crazy. There you will find certainty. Safety. Logic...

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Friday, February 17, 2017

Philosophy Wire: Democracy: The perfect excuse for immorality. [OR: Against the opinion of the many]


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-02-17]: In the age of democracy people live by the axiom that “The view of the many should prevail”. But can a society be built on such a value? Can morality be founded on such an axiom? Can you claim to have ethical values (axioms) if these values are subject to the “opinion of the many”? For a moral code to be effective, it must be attributed to, and vested in, a non-human source. It must be beyond the power of humanity to change it to suit itself. Democracy. The perfect excuse for lack of ethics…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Δημοκρατία: Η τέλεια δικαιολογία για την ανηθικότητα. [Ή: Εναντίον της γνώμης των πολλών]


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-02-17]: Την εποχή της δημοκρατίας οι άνθρωποι ζουν με το αξίωμα ότι «Η γνώμη των πολλών πρέπει να επικρατεί». Όμως μπορεί μια κοινωνία να χτιστεί πάνω σε αυτή την αξία; Μπορεί η ηθική να βασιστεί σε ένα τέτοιο αξίωμα; Για να είναι αποτελεσματικός ένας κώδικας ηθικής πρέπει να αποδίδεται και να αντλεί την εγκυρότητα του από μία μη-ανθρώπινη πηγή. Πρέπει να είναι υπεράνω των δυνάμεων των ανθρώπων να τον αλλάζουν ανάλογα με το τι τους συμφέρει. Δημοκρατία. Η απόλυτη δικαιολογία για την έλλειψη ηθικής…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Monday, February 13, 2017

Philosophy Wire: Knowing…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-02-13]: Spatial reasoning measured in infancy predicts how children do at math at four years of age, finds a new study. It provides the earliest documented evidence for a relationship between spatial reasoning and math ability. [1]

We learn math because we measure space.
But how can we measure?
How do we understand what “space” even is?
You can only know what you already know…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Γνωρίζοντας…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-02-13]: Η μέτρησης της ικανότητας να συλλογίζεται κανείς για το χώρο (spatial reasoning) σε νήπια μπορεί να προβλέψει τις επιδόσεις των παιδιών αυτών στα μαθηματικά στην ηλικία των τεσσάρων ετών, σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Η έρευνα παρέχει τα πρώτα τεκμηριωμένα στοιχεία για μια σχέση μεταξύ της χωρικής σκέψης και την ικανότητα μαθηματικών. [1]

Μαθαίνουμε μαθηματικά γιατί μπορούμε και μετράμε το χώρο.
Αλλά πώς μπορούμε να μετρήσουμε;
Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει "χώρος";
Μπορείς να μάθεις μόνο αυτό που γνωρίζεις ήδη...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Thursday, February 9, 2017

Philosophy Wire: Wickedness. Evil. Virtue. Will. [Christianity = The DIFFICULT path]


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2017-02-09]: Hannah Arendt said that to do great evil one does not need to be someone special. Even the most common people can become the biggest criminals. The case of Nazis showed this clearly. It needs strong will to be good. And the lack of will (free will) is the beginning of the road or evil. One only has to just surrender to his passions to become bad. One must make true effort to stay good. This is something all those who speak with ease against religion with the logic that it is chosen by the people for relief need to remember. No, Christianity does not teach the EASY path. It teaches the DIFFICULT path! You feel nothing but relief when you know and truly understand that you have to be in a constant struggle against evil.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Κακία. Κακό. Αρετή. Βούληση. [Χριστιανισμός = Το ΔΥΣΚΟΛΟ μονοπάτι]


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-02-09]: Η Χάνα Αρέντ [Hannah Arendt] έλεγε ότι για να κάνει κάποιος μεγάλο κακό δεν χρειάζεται να είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και οι πιο κοινοί άνθρωποι μπορούν να γίνουν οι μεγαλύτεροι εγκληματίες. Η περίπτωση των Ναζί μας το έδειξε αυτό ξεκάθαρα. Θέλει βούληση για να είσαι καλός. Και η έλλειψη της βούλησης (ελεύθερης βούλησης) είναι η αρχή για το δρόμο του κακού. Αρκεί κάποιος να αφεθεί στα πάθη του για να γίνει κακός. Πρέπει κάποιος να καταβάλει προσπάθεια για να μείνει καλός. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να θυμούνται όλοι όσοι μιλάνε με ευκολία εναντίον της θρησκείας με τη λογική ότι επιλέγεται από τον κόσμο για ανακούφιση. Όχι ο Χριστιανισμός δεν διδάσκει το ΕΥΚΟΛΟ μονοπάτι. Διδάσκει το ΔΥΣΚΟΛΟ μονοπάτι! Μόνο ανακούφιση δεν νοιώθεις όταν μάθεις και αισθανθείς βαθιά μέσα στο πως πρέπει να είσαι σε έναν συνεχή αγώνα ενάντια στο κακό.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Sunday, February 5, 2017

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Εναντίον του Εγώ…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-02-05]: «Έπρεπε να παλέψω για να ξεφύγω. Το πρόσωπο που με κρατούσε μακριά από την χαρά ήμουν ΕΓΩ», λέει ο Κυάνου Ριβς. Πόση προσπάθεια κάνει σήμερα ο κάθε άνθρωπος για να κάνει πράγματα που ένα σπουργίτι δεν θα έκανε ποτέ…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...